Økern Portal

Arkitektur, Konstruksjon
Det nye næringsbygget Økern Portal ligger i Lørenfaret 1 i overgangen mellom bydelene Løren og Økern. Prosjektet består av et stort, hestesko-formet portalbygg med Nord-Europas største takparkanlegg, samt et hotell, parkeringshus og varemottak.
Foto: DARK Arkitekter AS

av Jørn Høiback fra Norske Bæresystemer AS og Morten Rotheim fra Djerving AS

Portalbygget har fått navnet sitt fra sammenkoblingen i form av en brukonstruksjon over en urbant ut-formet uteoppholdsplass. På tomta tas det opp et terrengfall på tre etasjer, som med parkmessig utforming leder gående gjennom denne portalen og danner en akse mellom nye Økern sentrum og Lørenbyen.

Fasaden
Arkitektene ønsket at fasadene skulle være mer enn «påklistret pynt» – de ønsket å finne ut om fasadene kunne løse konstruksjon, teknikk, solavskjerming og dagslys, og i tillegg underbygge formen. Designet og uttrykket skulle forsterke formen og gjøre prosjektet til et signalbygg. Samtidig var det viktig å velge materialer som ikke kunne oppfattes som utdatert den dagen prosjektet ble ferdigstilt. Kanskje fasaden kunne være med å definere identiteten til prosjektet?

Foto: DARK Arkitekter AS

Inspirasjonen bak den unike fasaden ble til slutt skogen, med fokus på de store trærne og deres varierte løvverk. Elementene på portal-bygget er av prefabrikkerte paneler i en kombinasjon av champagnefargede plater og sorte profiler. Fasadeelementene er av 75 % resirkulert aluminium. I tillegg er det en fagverkskonstruksjon i stål som utgjør de bærende elementene i designkonseptet. Fagverket representerer stammene og greinene, mens fasadeplatene er plassert og vinklet for å tilsvare bladverket man finner i en skog. Fasaden reflekterer vær og årstid i fjernvirkning, og gir en variert og spennende rytme på nært hold. Det er også åtte gjennomgående lysgårder fordelt i hesteskoen, som alle bidrar til å bringe dagslys lenger inn i kontorlokalene og bryte opp volumet.

Foto: Norske Bæresystemer AS

Bæresystemet
Hovedbæresystemet består av 2500 tonn stål i form av bjelker og søyler, samt 62 500 m2 hull-dekker og 15 500 m2 vegger av prefabrikkert betong. Stålet er optimalisert til å håndtere byggets komplekse geometri, lange spenn og store belastninger. Det har blitt lagt stor vekt på byggbarhet og sikkerhet i prosjekt-utviklingen og detaljprosjekteringen, og det har vært et tett samarbeid mellom arkitekter, rådgivere og utførende for å få til dette.

Bærekonstruksjonen i stål er meget godt integrert i byggets arkitektur, både med hen-syn på portalbyggets form, og for det ekspress-sive fasadeuttrykket. Søylene i bæresystemet er laget av oppsveiste kasseprofiler og valse-de hulprofiler, mens bjelkene er oppsveiste hatteprofiler. Portalen, som spenner over 28 meter i fasaden og 32 meter innover i bygget, bæres av fire stålfagverk som hver er fem etasjer høye. Fagverkene i fasadene har skrå søyler, slik som søylene i de andre fasadene. Bæresystemet på Økern Portal viser definitivt at stål gjør det mulig.

Foto: Norske Bæresystemer AS

Utfordringer underveis
Til et slikt komplisert prosjekt har det definitivt dukket opp en del utfordringer, spesielt relatert til monteringen. Noen av utfordringene skyldtes det lange spennet i portalen, opphengte hjørner og skrå søyler i fasadene. Løsningen for portalen og de opphengte hjørnene ble å montere dem på midlertidige søyler, som senere ble fjernet ved å jekke opp konstruksjonene og så fjerne underlagsskiver – helt til de overliggende konstruksjonene tok over all lastbæringen. Når det kommer til skråsøylene er både retningen, spredningen og vinklene optima-lisert for å gi best mulig horisontal likevekt.

Foto: DARK Arkitekter AS

En annen utfordring ved dette bygget er den store takflaten. Bygget i seg selv er skrått i taket, og flaten faller med tre etasjer fra den ene enden av bygget til den andre. Dette kommer av terrenget bygget står på. Det at takflaten også inneholder en park, hage og oppholdsarealer gjør at bærekonstruksjonene får ekstra vektbelastning. For å løse dette har det blitt tatt mange sprang i bærekonstruksjonene.

For å ha kontroll på krefter og deformasjoner i alle midlertidige faser, samt i ferdigstand, har mye tid gått med til globalanalyse. Den skrå geometrien i bygget gir horisontallaster av betydelig størrelse, som alle måtte håndteres på en god måte. Geometrien, samt de store vertikale og horisontale kreftene med-førte at prosjekteringen av alle de komplekse knutepunktene har vært omfattende og tidskrevende.

Økern Portal legger til rette for et mang-fold av tilbud, som spenner fra treningssenter og tjenesteyting til kontorplasser. Takparken kan tilby spiselige vekster, løpebane, samt ni ulike bespisningsmuligheter som både det lokale nærmiljøet og leietakerne i bygget kan benytte seg av. Slik skapes et bærekraftig møte mellom næring og nærmiljø.

Byggherre: Oslo Pensjonsforsikring AS
Arkitekt: Dark Arkitekter AS
Konstruktør/RIB: Djerving AS
Totalentreprenør: Vedal Entreprenør AS
Stålentreprenør: Norske Bæresystemer AS
Prosjektutvikling: Vedal Utvikling AS

Les Stålbygg nr 1 – 2022, KLIKK HER